Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun woorden en zich duidelijk te maken, hoe ver dat niets gelooven strekt.

Zij zijn toch niet blind voor dc almacht in de wereld

Onze nietsgeloovers zouden zich natuurlijk plaatsen op het standpunt der vrjje gedachte, als er voor hen maar iets te denken was. Op het standpunt der vrije gedachte — alsof het denken zich ooit boeien of kluisteren liet! Het is vooral de zaak de resultaten te durven vasthouden ter verovering van meer op het onmetelijk heelal.

Denkt gij, dnt wij menschen, stipjes op de vlakte van een planeet, die zelf een zandkorrel is in de oneindige ruimte, ademtochten in don oneindigen tijd door tc trachten de oneindig hooge werken te leeren verstnan den luister van den hoogen God zullen ontglanzon. Zeer zeker in gcenen deele; daarom — weg met vrees! Vreest gjj, uw vermetelheid eens to moeten boeten? Vreest gij, dat het niet bestaan van de majesteit der schepping en zijn schepper door ons zou kunnen worden aangetoond?

In dit geval zou zeker in 't minst geen reden voor vrees bestaan. Of zou het ook kunnen zijn, dat de mcnsch van zijn hoog voetstuk als koning der schepping naar beneden werd gestooten en onttroond? Maak u maar niet ongerust. Steeds, en hoe langer hoe meer, bij dieper in- en doordenken, zal de mensch zich als het koninklijk schepsel leeren beschouwen.

Gegevens tot onze kennis.

Een zeer belangrijke vraag in de onderzoekende wereld, een vraag, waardoor alles beheerscht wordt en die voor en boven alles moet worden beantwoord is: ,Wat is den mensch

Sluiten