Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nochtans staan zij in godsdienstige ontwikkeling verro van laag.

Vrees, als oorzaak van godsdienstige verrichtingen, soms van de 'allerbarbaarschte is hun vreemd ; spokerijen, zoo van goede als booze geesten, verontrusten hen niet ; zij zijn bereid tot vrij en onbevooroordeeld onderzoek ; zij hebben zich van al het negatieve ontdaan en wanneer het denkende wezens zijn, kunnen hunne gedachten niet rusten - vier duizend

jaar hebben dit bewezen.

Geloof: Wetenschap = Vormen (met daarin besloten godsdienstige waarheden): Godsdienstige waarheden (zonder vorm.) „Wij kunnen, wij willen en zullen de wetenschap onder

het volk verbreiden !" Het zij zoo !

Door wetenschap slechts kan men tot godsdienst komen. Wetenschap is de grondslag van den Christelijken godsdienst, die den eenigen waren God wil leeren kennen en tevens zoo is aangelegd, dat ten allen tijde wetenschap de grondslag kan en moet blijven.

Vier duizend jaren heeft het menschelijke geslacht reeds gedacht en gevorsclit „om zich in't grenzenlooze te vinden" De leer der zielsverhuizing is daar 0111 te bewijzen, dat men bij 't begin van de geschiedenis der menschheid zich voor dezelfde raadselen des levens geplaatst gevoelde, als de later en thans levende menschelijke geslachten, dat men toen alreeds was doorgedrongen op den bodem van het denken en men het psychisch subject in zijn werking gade sloeg, doch in zijn oorzaken als een niet op te lossen raadsel

aanstaarde. _

„Het psychisch subject is bij de geboorte aanwezig en zal

dus wel niet van t.jdelijken aard zijn" zoo redeneerde men.

„Bij den dood verlaat het 't lichaam" om te gaan — ja,

waar zou beter plaats te vinden zijn, dan in het lichaam

van een dier P

Sluiten