Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods leiding ten zegen der menschheid zou worden.

Achtte zich de paus de plaatsvervanger van Christus op aarde, nu ook kende hij zich de macht toe, om' de zonden te vergeven en naar goedvinden den hemel te openen en te sluiten. Die echter op vergeving wilde hopen, moest leven naar de voorschriften der kerk, dat wil zeggen, moest de vergeving zijner zonden verdienen door uitwendige verrichtingen die de kerk voorschreef, te volbrengen. Langzamerhand werd ook de vergeving door den paus aangeboden aan ieder, die met zijn geld het welzijn der kerk steunde. Zoo gebeurde het nu ook, dat in die dagen paus Leo X te Rome den bouw van de groote St. Pieterskerk, die door zijnen voorganger begonnen was, wilde voltooien. Doch het ontbrak hem aan geld. Om zich uit deze verlegenheid te redden schreef hij een aflaat uit, dat wil zeggen, beloofde hij aan allen die door hun geld den bouw dier kerk wilden steunen vergeving van zonden. Niet alleen de nog levenden zouden voor hun geld vergeving van al hunne zonden, ook die zij nog zouden bedrijven, ontvangen, zelfs zou men daardoor dierbare afgestorvenen uit het vagevuur kunnen verlossen. Opdat deze inkomsten zoo rijk mogelijk zouden vloeien, werden in verschillende landen menschen gezonden die met aflaatbrieven waren voorzien.

In deze brieven beloofde de Paus vergeving van zonden zelfs van diefstal, moord, meineed enz. aan allen die zulk een brief kochten. In Duitschland werd aan zekeren monnik Tetzel genaamd, een man van schandelijk levensgedrag, de verkoop opgedragen. Op de meest onbeschaamde wijze werd deze handel gedreven.

„De heer Christus", zoo sprak hij, „had alle macht op aarde aan den Paus overgedragen. Deze alleen kon zaligspreken en verdoemen. Berouw en leedwezen over de zonde was niet noodig. Als iemand maar een aflaatbrief kocht dan was alles goed".

Gewoonlijk eindigde hij zijne God onteerende aanbeveling met het rijmpje : „Als het geld in 't kistje klinkt, de ziel dan in den hemel springt". Zoo diep was de Christelijke kerk gezonken, dat zelfs voor geld onder schandelijk marktgeschreeuw de hemel te koop werd geboden. Hoevelen zagen met diepe droefheid die handelwijze ; doch vrees deed hen zwijgen.

Luther wekte als een trouw zielverzorger de menschen op tot een Christelijk leven. Maar sommigen, die in den

Sluiten