Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menigeen was op die wijze de mond gesloten. Lag het nog niet versch in het geheugen, hoe Hus als ketter ten vure was gedoemd ?

Hoe zou het gaan met den Augustijner monnik,die het waagde de macht van het pausdom aan te tasten, als godslasterlijk had genoemd wat de Paus had bevolen, en daarna steeds voortging de dwalingen aan te tasten ? Wat velen hadden gevreesd, zou spoedig gebeuren. De pauselijke banvloek werd uitgesproken over den in het oog der kerk vermetelen monnik.

Zoo had Rome een van hare vroomste zonen uitgestooten, die slechts de eer van God en het heil der zielen zocht.

Op die"wijze dacht Rome den storm te bedwingen, maar God heeft het anders gewild. Het woord van Luther had weerklank gevonden in duizende harten. Geen banvloek was in staat het licht te blusschen, dat door Luthers woord was ontstoken. Terwijl ook spoedig zou blijken, dat een machtiger dan de Paus gesproken had: „Tot hiertoe en niet verder!"

Luther te Worms.

De Paus eischt als hoofd der kerk, dat zelfs koningen en vorsten in alles zich aan zijn gezag onderwerpen. Paus Gregorius Vil heeft het openlijk uitgesproken, dat de kerk boven den staat is verheven, dus vorsten ook uit hare hand hun gezag moeten ontvangen en haar gehoorzaam moeten zijn.

Wee den vorst, die het waagde zich tegen die oppermacht te verzetten. Dan werd de banvloek over hem uitgesproken. Geen onderdaan was langer verplicht hem gehoorzaam te zijn; zelfs moest hij door dezen, als ware zijn adem een pest, geschuwd en ontvloden. Bleven echter de onderdanen hunnen vorst getrouw, dan werd het interdict, d.i. de groote pausetijke kerkban over het geheele land uitgesproken.

Als dit gebeurde werden de kerken gesloten, geen priester las de mis, het sacrament des altaars werd niet bediend, de gestorvenen werden in ongewijde aarde begraven.

Menig Paus had echter, door den nood der tijden gedrongen, die macht niet durven toepassen en geduldig moeten dragen, dat door een vorst zijne macht werd getrotseerd.

Zoo was het ook nu. Frederik de Wijze had geweigerd,

Sluiten