Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dag is, dat zij dikwijls gedwaald en zich zeiven tegengesproken hebben) zoo wil ik en kan ik niet herroepen, omdat het noch veilig, noch raadzaam is, om iets tegen het geweten te doen. Hier sta ik, ik kan niet anders, God helpe mij!"

Zoo er ooit een daad van geloofsmoed is verricht, dan zeker hier. Om in zulk een tijd, in zulk een omgeving zulk een taal te doen hooren, dat kon alleen een man wiens hart kan juichen : „Een vaste burg is onze God".

Krachtig door zijn geloof heeft hij de kluisters gebroken, die de menschheid zoovele eeuwen in geestelijke slavernij hadden gehouden.

Luther op den Wartburg.

Te Worms was door Luther het woord gesproken : „de Paus en de Kerkvergaderingen hebben dikwijls gedwaald."

Met deze uitspraak was de grond ondermijnd van het geheele gebouw der Katholieke Kerk, maar ook voor ieder Katholiek de grond van zijn geloof weggenomen.

Wat zal voortaan de betrouwbare gids ten leven hem zijn, waar hij de Kerk als eene slechte leidsvrouw heeft leeren kennen ?

De Bijbel heeft zich aan hart en geweten bij Luther aanbevolen als de ware gids ten eeuwigen leven.

Wat baatte het echter of Luther dit openlijk had uitgesproken, zoolang die gids niet door ieder geraadpleegd kon worden ? De Bijbel was een gesloten boek, in eene onbekende taal geschreven, slechts voor enkele geleerden verstaanbaar.

Gods wijsheid, die een goed werk door Luther begonnen, zal het voortzetten en voleindigen langs wonderbare wegen.

Nadat Luther de heldentaai in Worms had doen hooren, was zijn leven niet meer veilig. De vrienden, bekommerd voor zijn leven, hebben een middel beraamd om de vijanden te misleiden en hem in veiligheid te brengen. Op zijn terugtocht naar Wittenberg wordt het rijtuig aangevallen, Luther meegesleept en naar den Wartburg gebracht. Het waren Luthers vrienden geweest, die hem daarheen hadden gevoerd, opdat hij eene veilige schuilplaats zou hebben.

Onder den naam van Jonker George moet hij hier vertoeven, ver van het gewoel der wereld. En toch de dagen,

Sluiten