Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hij hier heeft doorgebracht waren zeker niet de minst vruchtbare voor de zaak der Hervorming.

Hier is Luther begonnen met de overzetting van den Bijbel in zijne moedertaal. Door dit werk — dat terecht een reuzenwerk in die dagen wordt genoemd — heeft Luther den grootsten zegen aan de Christenheid bereid.

Nieuwe stroomen van licht en van leven zijn met dit werk uitgestort over het menschelijk geslacht.

Want door de gezegende uitvinding der boekdrukkunst werden binnen korten tijd duizende bijbels verspreid en voor billijken prijs te koop aangeboden.

Van alle zijden werden gretig de handen uitgestoken naar dien kostelijken schat.

In de paleizen der vorsten en de hutten der armen werd de bijbel gelezen.

Het woord des levens is weer gemeengoed der menschheid geworden. Nu kan ieder zelfstandig eene keuze doen tusschen Rome en de Hervorming.

Gezegend zijt gij ons, vrome Godsman, waar gij in heilige verontwaardiging tegen den Godonteerenden aflaathandel uwe stem hebt doen hooren !

Wij hebben uwen geloofsmoed bewonderd, toen gij met uw „hier sta ik, ik kan niet anders, God helpe mij" de heilige rechten van het geweten hebt bepleit.

Als weldoener der menschheid begroeten wij u heden, nu gij het licht des Evangelies weer op den kandelaar hebt geplaatst.

Luther in Wittenberg terug.

Als de apostel Paulus waarschuwt tegen sommige christenen, die wel ijver voor God hebben, maar zonder verstand, dan is die waarschuwing in alle opzichten billijk te achten. Want niets is gevaarlijker voor het tot stand komen van een of andere goede zaak, dan onverstandige ijver. Menige uitnemende zaak is zonder vrucht gebleven, omdat sommige ijveraars door onverstandige handelingen haar in minachting hebben gebracht. Door dit gevaar werd ook de Hervorming bedreigd.

Wanneer wij de Roomsch-Katholieke kerken binnentreden, dan wordt ons oog onwillekeurig getrokken naar die menigte beelden, die daarin zijn geplaatst. Vragen wij, wat deze voorstellen ? Het zijn de beelden van Patriarchen, Profeten,

Sluiten