Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeren door reorganisatie, zal het ook bewijzen. Als de kerkelijke vergaderingen maar geplaatst worden voor het getuigenis van Gods Woord, dan zal men nog wonderlijke dingen zien geschieden, zooals geschied zijn bv. op het concilie van Nicaea. En ten tweede gelooven wij in herstel der Kerk langs dezen weg, omdat wij gelooven in de samenbindende kracht van het gemeenschappelijke werken in kerkelrjken weg. Als de Classicale vergaderingen weer gedrongen worden de zaken, Kerk, zending philanthropie, sociale kwestie enz. betreffende, ter hand te nemen, dan zal men zien, dat in dien gemeenschappelijken arbeid de onderlinge band dergenen, die toch samen den Christus Gods belijden, krachtiger zal gaan trekken. Er zal meer eenheid komen in goeden, gezonden zin, eenheid onder de tucht van Gods heerlijke, wonderbare Woord, dat „niet is tot ter nederwerping, maar tot opbouwing", éénheid door den gemeenschappelijken arbeid als rechte dienstknechten van Christus, waarbij „de meeste is als één, die dient."

Ik mag echter dit alles nu niet verder uitwerken. Genoeg zij het de hoofdlijnen te hebben aangegeven. Wat ons thans staat te doen, moge door de discussie duidelijk worden. Leide de Heere ons daarbij door Zijnen Geest. Laat ons temidden van alles twee dingen maar niet vergeten, opdat wij in deze veelbewogen tijden rust hebben voor onze zielen en tevens vragen naar 'sHeeren u-et, vooreerst: „de Heere regeert," en in de tweede plaats: „De verborgene dingen zijn voor den Heere, onzen God, de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden dezer wet." (Deut. 29 : 29).

Sluiten