Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al of niet wenschelijke van zulk een bond is geen sprake. Blijkbaar slaat het plan reeds genoegzaam omlijnd vast. Immers, in de oproeping luidt het: „Voor een goeden gang van zaken achten zij (het moderamen) het noodig ^ voorwaarde van toegang tot deze vergadering en voor het lidmaatschap der vereniging de verplichting te stellen, om voorai door handteekening te doen blijken van instemming met de belijdenis der Kerk en met het doel dat nagestreefd wordt Men lette vooral op dit laatste. Wie dus te Utrecht komt, moet instemmen met het doel, dat nagestreefd wordt. 1 discussie over het al of niet wenschelijke van zulk een bond en over den weg, die daarbij ingeslagen wordt, is dus uitgesloten. Wie er komt, heeft zich dus van te voren reed^

met handen en voeten gebonden.

Dit schijnt ons reeds bedenkelijk. \ ooral in een abno malen tijd als wij thans beleven, is het wel zeer noodig, dat alles, dat tot waarachtig kerkherstel ondernomen word^ met groote behoedzaamheid en wijsheid geschiede Wij bedoelen nu niet, zooals de Heraut onlangs vermoedde omdat men bang moet zijn voor de Synode, voor mogelijke «chorsinfi, afzetting enz. Wij gelooven niet, dat men in dit opzicht dingen gaat doen te Utrecht, die gevaar zouden kunnen opleveren. Maar wij bedoelden: omdat men bang moet zijn voor de Kerk voor de eenheid van „het lichaam van Christus," hoe gebrekkig zich die ook thans in Nederland moge openbaren, omdat men zich moet wachten met door verkeerde middelen .het lichaam te dooden, inplaats van te genezen, te arbeiden „tot ternederwerping in plaats van tot opbouwing^

Inderdaad, het heeft „voor den goeden gang van zaken iet» voor dat men degenen, die men samenroept bindt aan bepaalde verklaringen. Ook Dr. Kuyper heeft dit indertijd ingezien. Men heeft dan de vergadering meer in zijn macht. Er kan dan inderdaad „gang" zijn in de dingen, voortgang in de richting, die men tevoren zoo ongeveer heeft vast geste d. Allerlei lange discussiën worden afgesneden. Men komt tot een zeker resultaat. Toch was het resultaat, waartoe Dr. kuyper kwam, niet het gewenschte en duizenden zijn met den leider zeiven in het resultaat teleurgesteld. Men kwam niet uit bij kerkherstel, dat men beoogde, maar bij de afscheiding Het is daarom de vraag, of zulk een „gang nu oc gewenscht is. Zijn er niet inderdaad vele moeilijke pnnci-

Sluiten