Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze conclusie is dus deze: de nieuwe actie is principieel verkeerd, zij gaat uit van een verkeerd kerkbegrip, zij gaat in tegen art. 28 onzer Geloofsbelijdenis. Dit principieel-verkeerde zal zich in de actie zelve wreken. Allen, die het gevoelen, zullen er niet mede meegaan. Slechts een deel der Gereformeerden, de meer independentistisch-gezinden, die zelf de Kerk willen vrijmaken, die het juk willen afwerpen," die een eigenwilligen weg willen gaan, zal naar menschengedachten worden uitgeleid. Men zal dus terecht komen bij een nieuwe afscheiding, doch men zal niet bereiken, wat men zelf begeerde: vereeniging van alle Gereformeerden in één kerkverband.

IV.

GEWELDDADIGE TUCHTOEFENING.

Wij hebben dus principieel bezwaar tegen de nieuwe actie, omdat zij o. i. van een verkeerd kerkbegrip uitgaat, nl. het independentistische, waarbij de eenheid van „het lichaam van Christus" niet genoegzaam wordt in het oog gevat en dus voet gegeven aan allerlei scheuring en menschelijke willekeur. Dit is ook het bezwaar, dat o. a. als tweede bezwaar door Dr. Kleyn in De Ned. Herv. Kerk van den tegenwoordigen tijd tegen het vrije-kerk-ideaal van Dr. Kuyper, zooals deze dat in 1873 heeft ontwikkeld!), is aangevoerd. Hij zegt daar (ook zijn eerstgenoemde bezwaar is belangrijk genoeg en wij nemen het daarom hier tegelijk over):

„De (eerste) veronderstelling dezer theorie is, dat de Kerk

1) Later is Dr. Kuyper minder radicaal geworden en heelt volgens Kleyn het recht der splitsing op andere overwegingen gegrond Hoe ver hij echter in 1873 ging, moge nog blijken uit bl. 6 en 7 van zijne bevestigingsrede Eenheid, waarop een lezer mij attent maakte, waar we lezen: ,,Naar den eisch der Christelijke vrijheid zullen de bestaande Kerken zich in een veelheid, van gemeenten oplossen. De eigenaardigheid van het geloofsleven laat zich niet ten einde toe onderdrukken. De persoonlijkheid moet zijn recht hernemen zonder met de vastheid van den gameenteband in botsing te komen. In al voortgaande splitsing, zoo zei ik u, moet het werk onzer Hervormers worden voortgezet. .. ontbinding in deelen is luide geëischtWat hierbij van de eenheid van ..liet lichaam van Christus* overblijft, zooals die in 1 Cor. 12 ook met „verscheidenheid van gaven" en dus een eeren van ..de Christelijke vrijheid*' in schriftuurlijken zin door den apostel zoo schoon beschreven wordt, is moeilijk in te zien.

Sluiten