Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als inrichting iets is, dat boven de geloovigen zweeft en van boven af zijne zegeningen uitdeelt, iets als de Roomsche of Anglicaansche Kerk2). Deze Kerk heeft hare vastigheid niet in haar Hoofd Jezus Christus en in den Heiligen Geest, dien Hij gezonden heeft, maar in de door haar concilies (synoden) gegeven belijdenissen. De kerkelijke verklaring van het Goddelijke Woord in de belijdenisschriften is voor den enkelen persoon een gids tot de goddelijke waarheid. De prediker, evenals de ouderling, is vertegenwoordiger der Kerk, wanneer hij Gods Woord predikt. Wat hier van het profeet-, priester- en koningschap der geloovigen overblijft, weet ik niet. De reformatie schijnt met hare rechtvaardigmaking door het geloof dan toch iets anders te bedoelen. ,

,,De tweede veronderstelling is, dat de ecclesia visibilis (zichtbare Kerk) willekeurig uit de leden der bestaande kerkgemeenschap kan verzameld worden, en dat het geoorloofd is deze in afdeelingen te splitsen en ééne dezer afdeelingen tot het middelpunt van een nieuw kerkelijk leven te maken."

Doch behalve het bezwaar van independentisme hebben wij nog een tweede principieel bezwaar, dat men het eerstgenoemde nauw samenhangt, tegen hetgeen de „Bond tot vrijmaking der kerken" beoogt, en dat is de gewelddadige en willekeurige tuchtoefening, waartoe men langs dien weg komen moet.

Immers, men zal dan het Classicaal, Provinciaal en Synodaal bestuur over onze Kerk opheffen. Men zal die Kerk oplossen in kerken en in deelen van kerken. Die kerken en deelen van kerken, die instemmen met de drie formulieren van eenigheid, zullen zich dan samenvoegen tot ééne Gereformeerde Kerk, die volgens de presbyteriale organisatie (Dordtsche kerkorde) zal worden bestuurd. Doch die andere kerken en deelen van kerken, die bezwaren hebben tegen de drie formulieren van eenigheid, worden daardoor op eens en voor <]oed van de aldus vernieuwde Gereformeerde Kerk afgesneden zonder zelfs gehoord te zijn.

Ieder gevoelt, dat zulk een handelwijze zuivere willekeur

l) Wie heelt, zou ik wel willen vragen, nooit dien Roomschen /.uurdesem in de „Gerei'. kerken", die door de huidige leer van ..veronderstelde wedergeboorte

bij'den Doop en „eeuwige rechtvaardigmaking'sterk wordt gevoed, opgemerkt ? Het is een zegen te achten, dat de oud-afgescheidenen en in t algemeen oe eenvoudige vromen tegen deze leeringen opkomen, met hoeveel ,.geleerdheid ze ook mogen worden voorgedragen.

Sluiten