Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en mag men trachten daartoe te komen door opeens alles af te snijden, wat niet instemt met de drie formulieren van eenigheid ?

Wij wezen aan, dat deze weg, die de Bond op wil, onrechtmatig is, allereerst, omdat men dan beginnen moet met zichzelven af te snijden, daar men het niet eens is m,et art. 36 der Geloofsbelijdenis. Men mag niet willekeurig zijn en dus anderen niet oordeelen, indien men zichzelven niet oordeelt.

Ten tweede achtten wij dien weg onrechtmatig, omdat nooit de Belijdenis (de 3 formulieren van eenigheid) zonder meer de de grondslag der Kerk kan zijn. De grondslag der Kerk is altijd de Belijdenis in verband met het Woord of de Belijdenis als „korte samenvatting van het Woord" („repetitio Sacrae Scripturae"), zooals onze vaderen het plachten uit te drukken. Zij drukten dit zoo uit om daarmede te kennen te gevpns dat de Blijdenis nooit het Woord op zijde mocht dringen en dat dus die Belijdenis altijd aan het Woord Icon en mocht getoetst worden. Zij durfden den strijd ook voor de Belijdenis aan met het MToord. Dit is een kwestie van geloof. En dit geloofsstandpunt mogen wij niet verlaten. M. a. w. wij moeten in de gereorganiseerde Kerk beroep op Gods Woord toelaten. Wij moeten ook zelf door dat Woord geoordeeld willen worden. En indien dan de meerderheid een beslissing neeant tegen het Woord in? zoo vraagt iemand angstig, ongeloovig. Welnu, ons antwoord is zeer eenvoudig: Dan moet de minderheid den strijd met het Woord voortzetten. De Heere zal dan de middelen en wegen wijzen, want „Hij zal zich over Zijne ellen,digen", die voor het Woord verslagen liggen, maar schuilen bij Christus, „ontfermen".

Dan is het geen zaak van berekening, maar van geloof. Dan wordt het niet: „God en mijn recht", maar, zooals Dr. Locher (in zijne artikelen over de nieuwe actie in het Kerkblaadje) terecht aangewezen heeft, dat het op kerkelijk gebied behoort te zijn: „God en Zijn rfecht". Dat is de eenige koninkjijkie, rechte weg. De weg, zooals hij in het Woord duidelijk geteekend wordt. O, dat men toch alle zelf bedachte kunstmiddeltjes op zij wierp en het met het Woord wagen durfde! Sion wordt niet door willekeur, „Sion wordt door recht verlost."

Ten derde hebben wij den weg van plotselinge afsnijding van allen, die het met de drie formulieren niet eens zijn,

Sluiten