Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den nadruk gelegd. Laat men dit reformatorische standpunt varen, dan komt men op de Roomsche, formalistische lijn. Ln past men zoo iets toe op onze kerkelijke toestanden, dan komt men uit bij een dood formalisme, zooals men dat in kerken, die zich van het groote geheel hebben afgescheiden, maar al te dikwijls opmerken kan en waarover in die kringen zelf in onze dagen van allerlei kanten wordt geklaagd. Men komt dan uit bij een kleine afgescheidene kerk, waarin alles formeel vrij wel in orde is, maar waarin het leven, dat den stiijd is ontloopen, slechts matig klopt, en waarvan geen wederbarende kracht kan uitgaan voor land en volk, omdat men zich den ambtelijken toegang met het Woord' tot de huisgezinnen der medegedoopten heeft afgesneden. Men heeft zich praktisch buiten het volksleven als groot geheel geplaatst. Wie den tweeden sleutel in plaats van of ook maar gelijk met den eersten stelt, komt in den hoek der Labadisten der Uooperschen en laat het verbond Gods met het volk als volk los.

Maar daarom is het dan ook noodig, indien in een Kerk langen tijd de eerste sleutel niet genoegzaam of zelfs geheel verkeerd is gebruikt geworden, dat eerst de eerste sleutel weer worde hersteld en daarna en in verband daarmede de tweede. ÏNiet alsof de tweede een tijd gansch werkeloos moest blijven, maar toch zij dient met de grootste omzichtigheid te worden hersteld en zij moet in elk geval de tweede blijven. Ook Paulus raadt in 1 Cor. 15 niet aan, dat degenen, die zeiden, dat er geen opstanding was, aanstonds buiten de Gemeente moesten gesloten worden, maar hij vermaande hen met het woord. Zoo behoort ook in onze Kerk het Woord weer allereerst in zijn zuiverheid gepredikt te worden (en in zooverre ook de nieuwe actie dit bedoelt door te zorgen voor goede opleiding der dienaren des Woords, juichen wij dit streven toe, al betreuren wij de verdeeling der krachten in deze zaak). Het \\ oord behoort allereerst gebracht te worden door de Prediking en Catechisatie en niet minder door het reeds veel te lang (Hand. 20 : 20) zoowel op groote dorpen als in de steden verwaarloosde huisbezoek (waarom ook als eerste punt of ons program behoort te staan het stichten van nieuwe predikantsplaatsen, waartoe allen ijverig hebben mede te werken, die nog gelooven, dat de Kerk ,,de belofte" heeft en daarom ook in deze zaak zijn „blind voor de uit-

Sluiten