Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst, en ziende in het gebod"), voorts door evangelisatie als anderzins. En naarmate het Woord doorwerkt en de gemeenten weer meer en meer komen onder beslag van het gezonde Woord, worde ook de tweede sleutel in toenemende mate gebruikt.

Ook in dit opzicht kan men de Kerk met een huisgezin vergelijken. Indien een vader zijn huisgezin heeft laten verloopen, indien hij lang heeft toegelaten, dat. zijne kinderen op allerlei wijze met zijn gezag spotten, dan zou het onrechtmatig zijn, indien hij, tot ander inzicht gekomen, op eens de strengste straffen ging toepassen. Dan is het veeleer zijn plicht, dat ook hij eerst door het woord zijne kinderen tracht te leiden op het rechte spoor om daarna zoo noodig steeds strenger de tucht te handhaven, totdat alles in zijn goede orde is hersteld. Naar deze wijze, die in de natuur d.er dingen ligt en die ook in het Woord op veelvuldige wijze wordt aangegeven, behoort ook de Kerk, die in abnormalen toestand kwam, te worden gereformeerd. Dij alles moet het ons te doen zijn, niet om te dooden, maar om te genezen, niet tot ternederwerping, maar tot opbouwing, m. a. w. onze leuze moet zijn en dit moet uit geheel onze handelwijze blijken: „heel de Kerk en heel het volk."

Wie vraagt naar het recht Gods, die zal ook geen minder ruime leuze kunnen hebben, want „de aarde is des Heeren mitsgaders hare volheid, de wereld en die daarin wonen" (Ps. '24 : 1). Wie het het volle recht Gods zoekt (art. 36), die zoekt ook het heil voor heel zijn volk. Och, mochten al onze Labadistische broeders buiten en in onze Kerk deze eenvoudige waarheid nog eens verstaan! Van gescheidene zijde wordt wel eens ten onrechte, waar het de tucht geldt, de eere Gods gesteld tegenover het heil van den naaste. Men stelt het dan zóó voor, alsof zij, die aan de Volkskerk vasthouden en er ruiterlijk voor uitkomen, dat zij dit óók doen om hun volk niet prijs te geven, eigenlijk het heil van den naaste in deze meer zoeken dan de eere Gods, die vooral strenge tucht zou eischen. Doch Gods eere wordt alleen recht gezocht in den weg van Zijn Woord. En nu geeft dat Woord een veel mildere wijze van tuchtoefening aan dan door Labadisten en dergelijken wordt geëischt. Dit Woord leert, hoe telkens naar den uitdrukkelijken wille Gods „de barmhartigheid roemt tegen het oordeel" (Jac. 2 : 13). De tegenstelling,

Sluiten