Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organismen kunnen worden gebezigd. Ik wil hier echter niet verzwijgen, dat de resistentie dier bakteriën grooter is, dan men verwacht had, en dat zelfs temperaturen van — 213 0 niet in staat zijn hen van hunne geschiktheid tot vermenigvuldiging te berooven.

Of op therapeutisch gebied de hooge verwachtingen van Raoul Pictet bewaarheid zullen worden, daarover zal slechts nauwkeurig onderzoek kunnen beslissen.

Werd zooeven het programma der chemische dynamica bij uiterst lage temperatuur aangeroerd, dan geschiedde zulks om er op te wijzen, dat daar, waar wij met reakties te maken hebben, die bij gewone temperaturen in uiterst korten tijd verloopen, (men denke b. v. aan de neutralisatie van basen door zuren) het reaktieverloop kunstmatig kan worden geremd door aanwending eener lage temperatuur.

Slechts door toepassing van dit hulpmiddel zal het mogelijk zijn de snelheid dier omzettingen als funktie van den tijd te leeren kennen.

Omgekeerd, zullen wij daar, waar processen optreden, die bij gewone temperatuur met zoo geringe snelheid verloopen, dat de tijd van een menschenleven en langer noodig zou zijn, om een inzicht in den gang van zaken te verkrijgen (men denke b.v. arn de diffusie van metalen in metalen) tot zeer hooge temperaturen onze toevlucht moeten nemen.

Sluiten