Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chemie nog niet op dergelijke triumfen bogen. De reden ligt voor de hand!

Terwijl bij de verschijnsels, die de physica zich ten onderzoek heeft gekozen, de invloed zelfs van geringe drukkingen veelal gemakkelijk meetbaar is, moeten wij bij de verschijnsels, die den beoefenaar der algemeene chemie het meest interesseeren, zeer groote drukkingen aanwenden, om haren invloed waarneembaar te maken, drukkingen zóo groot, dat het dikwerf niet mogelijk is materiaal te vervaardigen, dat gedurende voldoend langen tijd daaraan weerstand biedt.

In de weinige gevallen, waarin dergelijke onderzoekingen werden uitgevoerd, waren de verkregen resultaten zeker evenredig met de daaraan bestede moeite, doch voor zoover mij bekend, werden drukkingen boven 10000 atmospheren, zooals zij bv. door Spring en van 't Hoi f bij de studie van den invloed van den druk op het overgangspunt werden rrebezied, tot dusverre niet overschreden.

O o '

Toch staan er op het gebied der elektrochemie, der chemische dynamica en der pliasenleer, welke laatste in den jongsten tijd vooral door den arbeid van Bakhuis Roozeboom en zijne leerlingen tot een zelfstandigen tak der algemeene chemie is uitgedijd, nog tal van vraagteekens, welke eerst d&n kunnen verdwijnen, als het werken bij drukkingen van cenige duizenden atmospheren ons even „gelilufig"

Sluiten