Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, terwijl zuiver water den elektrischen stroom niet geleidt, de aanwezigheid van één duizendste milligram opgelost keukenzout per liter eene oplossing doet ontstaan, welker elektrische geleidbaarheid met de ons door Fkiedrïch Koiilrauscii geschonken methode gemakkelijk kan worden gemeten, en welke dan ook geheel andere eigenschappen bezit, dan het water zelf.

Waar het nu langs dezen weg en ook op andere wijze mogelijk geworden is, koncentraties te bepalen, die vroeger geheel buiten het bereik der waarneming vielen, kon reeds spoedig de regel worden opgesteld, dat er geen stoffen in de natuur voorkomen, die geheel onoplosbaar zijn. De theorie van Nf.rnst over de elektromotorische werking der ionen, aan welke deze regel ten grondslag ligt, en waarin wordt aangenomen, dat zelfs de metalen in water

o '

en in zoutoplossingen oplosbaar zijn, (hetgeen trouwens in den laatsten tijd door de proef direkt is bewezen), bracht ons dan ook spoedig de oplossing van het honderdjarige vraagstuk omtrent de oorzaak der elektromotorische kracht onzer galvanische batterijen, een vraagstuk, waaraan tal der voortreffelijkste chemici en physici hunne beste krachten hadden besteed.

Hoe vruchtbaar zijn de nieuwe opvattingen voor de analytische chemie geweest! Het verloop der meest verschillende chemische omzettingen, dat tot

Sluiten