Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behandeld; het gevolg hiervan is, dat de photochcmie nog in denzelfden toestand verkeert, als de ^ elektrochemie vóór het opstellen der theorie der verdunde oplossingen. Men kan dezen toestand met beter kenschetsen, dan door de woorden -.nihil face obscurius (niets is duisterder dan het licht!). Een der redenen tot deze achterstelling is zeker wel hierin gelegen, dat de koncentratieveranderingen, die zelfs door sterke lichtwerkingen verkregen kunnen worden, zoo

uiterst klein zijn, dat zij tot dusverre, met analytische

hulpmiddelen althans, niet tot vruchtbaar onderzoek konden worden gebruikt. Toch behoeven wij niet te wanhopen aan de toekomst, wanneer de elektrochemie slechts op gepaste wijze in dienst harer

zuster wordt gesteld.

Doch in andere richtingen heeft men de handen reeds aan het werk geslagen en binnen korten tij. een rijken oogst binnen gehaald. Zoo op het gebied der chemische dynamica, waar de nieuwe vondsten een vruchtbare toepassing vonden.

Opvattingen, die door sommigen, als half versleten, in de rommelkamer waren opgeborgen, bleken, van het nieuw verkregen standpunt beschouwd, een kostbaar bezit te zijn. Hierbij moeten wij wel inde eerste plaats aan het begrip der katalyse of kontaktwerking denken, dat, door Berzelius ingevoerd, velen, en zulks niet geheel ten onrechte, een doorn in het oog gebleven was.

Sluiten