Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

psychologie ingang te doen vinden, en daarmede een schema gegeven voor eene experimenteele psychologie op chemischen grondslag ?

Zijn ook vele der door hem besproken analogiën van formeelen aard, de uitgesproken opvattingen dwingen den lezer zich op velerlei gebied te orienteeren, een aangename dwang in dezen tijd van specialiseering.

Doch genoeg hiervan! Ook bij het uitspreken eener oratie als deze is de tijd een belangrijke faktor!

Wilde ik U den invloed schetsen, dien de theorie der verdunde oplossingen, dien de chemie der uitersten in haar geheel op de medische wetenschappen, op de biologie in de korte spanne tijds van haar bestaan reeds heeft uitgeoefend, wilde ik U de perspectieven schetsen, die zij ons voor de toekomst opent, ik zou slechts kunnen herhalen, hetgeen enkele weken geleden mijn vriend Hamburger in zijne boeiende rede over „de Physische Scheikunde in hare Beteekenis voor de medische Wetenschappen" heeft gezegd.

Mogen wij ons op dit oogenblik, n'en déplaisfe de neovitalisten, niet meer dan ooit overtuigd houden van de waarheid van Boeriiaaves woorden :

In physicis uil despcrandum ditce c/iimia, omma, bona speranda in medicis

welke woorden ik voor hen, die het van den aan-

Sluiten