Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edelachtbare Heeren Burgemeester, J Vet /tonder s en Leden van den Raad der Gemeente Amsterdam !

Edelgrootachtbare Heeren Curatoren dezer Universiteit! Voor het instellen van een leerstoel in de Algeineene Chemie, eene wetenschap, die zoo bij uitstek de Amsterdamsche kleuren in haar wapen voert, komt U zeker de erkentelijkheid van allen toe, die het wel meenen met de ontwikkeling der natuurwetenschap.

Dat Gij mij tot het bezetten van dien leerstoel hebt aangewezen, ik ben U daarvoor hartelijk dankbaar. Immers meer nog dan zulks tot dusverre het geval is geweest, zal ik mij thans aan het onderwijs en de wetenschappelijke beoefening van „mijne lieve Chemie", gelijk een onzer Korypheeën haar noemde, kunnen wijden.

Ontvangt de verzekering, dat ik mijne gansche werkkracht zal aanwenden om het door U in mij gestelde vertrouwen niet te beschamen.

Sluiten