Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, waarop het onderwijs in een vak, dat niet tot Uwe rechtstreeksche examenstudie behoort, het minst bezwarend is voor U, die toch reeds zeer in beslag genomen zijt.

Mijne Heeren tu Dames Studenten in de Chemie / Reeds gedurende een achttal jaren geniet ik het voorrecht dagelijks met U samen te werken; in de laatste vijf jaren mocht ik U in de studie van enkele deelen der Algemeene Chemie inleiden.

Mijn hartelijken dank voor de groote belangstelling, die mijn onderwijs steeds van Uwe zijde mocht ondervinden ! De door U betoonde ijver is mij een waarborg, dat het groote nut dezer wetenschap voor Uw verdere loopbaan, in welke speciale richting Gij U ook later zult begeven, U duidelijk voor oogen staat.

U verder in deze schoone wetenschap op te leiden, U voor te lichten bij Uwe onderzoekingen in het laboratorium, waarbij een gestadige konlaktwerking, die ook op sociaal-chemisch gebied voor leerling en docent van het grootste gewicht is, het hare moge doen, ziedaar het doel van mijn streven.

Het strekke tot Uw aller welzijn, het drage daardoor bij tot den vooruitgang der wetenschap !

Dat zij zoo!

Ik heb gezeüd.

Sluiten