Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel -weet, waarom die smart is toegelaten en dat u troost drupt in uw wonden.

Dan ontspant uw ziel en uw hand is niet zoo krampachtig meer saamgenepen. Gij ziet omhoog. Dat is ook «berusting".

Wat is daar tegen ?

Er zou éen ernstig ding tegen kunnen zijn. Dit namelijk, dat men uit dezen troost nu leerde, om alles te laten gaan, onrecht onrecht te laten, andere menschen te zien lijden en dat dan goed te praten, andere menschen te zien onrecht doen en dat dan te bedekken.

Zóó zou in waarheid de Kerk krachtsontplooiing tegenstaan.

Maar ik heb het reeds gezegd: dat is niet »het" Evangelie. En voorzoover het toch in de Kerk wordt gezien, herhaal ik mijn vraag van zooeven :

Wie helpt er mei', om de Kerk wakker te maken in dit opzicht en in andere opzichten ?

3°. Nu liet derde bezwaar van het Socialisme tegen de Kerk: zij laat een mensch honger lijden op aarde en paait hem dan niet een hemel na den dood.

Deze bewering is bijzonder algemeen-verspreid en bijzonder dwaas bovendien.

Over het lijden dezer aarde heb ik zoo even al gesproken : de rest komt hierop neèr:

»Het Evangelie troost een mensch in zijn armoê en leed, omdat hij na den dood daar vergoeding voor krijgt".

En men bedankt voor zulk een Evangelie!

En menigeen denkt, wat meer dan éen ook tegen mij gezegd heeft: »Als gij het ons goed geeft op aarde, geven wij u den hemel cadeau".

Nu hebben echter deze menschen den hemel niet te begeven, zoomin als eenig ander mensch.

Sluiten