Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERLEGGING VAN DEN MAASMOND.

(Een Concert van Triomf.)

„Intusschen heeft de geachte afgevaardigde uit Gelderland, de Heer 't Hooft, „het toch nog noodig geacht een zwakken „minortoon te doen hooren in het harmo„nieuse concert van triomf over de opening .van den Maasmond."

Handelingen 1ste Kamer, zitting van 3 Febr. 1904, pag. 323, 2de kolom. Spreker: de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Met meer recht dan een zijner voorgangers mag het tegenwoordige hoofd van het Departement van Waterstaat zeggen: „nourri dans le serail, j'en connais les détours" en ontegenzeggelijk heeft zijn bekendheid met een groot gedeelte van datgeen, wat in de laatste jaren in het ministerie van Waterstaat omging, hem als minister meermalen in de gelegenheid gesteld in lastige kwesties een juist oordeel uit te spreken of door aanhaling van vroeger geschreven of gesproken woorden duistere kwesties tot klaarheid te brengen.

Niet altijd echter was hij even gelukkig in de keus zijner woorden, er waren zelfs oogenblikken, waarin velen zijner toehoorders meenden op te merken, dat de opvoeding in het serail toch ook haar zwakke zijde heeft, oogenblikken, waarin het zelfvertrouwen des ministers tot een te hoog peil steeg of waarin blijk gegeven werd van een voorstellingsvermogen,

Sluiten