Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zich dus van het verstrekken van een opgaaf als in het „voorloopig verslag gevraagd, te mogen onthouden.

„Intusschen worden aan de in het voorloopig verslag gedoemde vier punten bereids waterwaarnemingen gedaan welke, „ook na de opening van de nieuwe rivier, zullen worden „voortgezet. Tegen opname te zijner tijd van die waterstanden „in het staatje, dat in de Staatscourant wordt gepubliceerd, „bestaat geen bezwaar.

„Met betrekking tot de vraag over de behartiging der be„langen van het noordwestelijk deel van Noord-Brabant indien „de opening daaraan onvoorziene schade toebrengt, vermeent „de ondergeteekende, met een beroep op de Memorie van „Toelichting van het wetsontwerp tot verhooging en aanvul„ling van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het „dienstjaar 1903 (No. 29. Zitting 1903-1904) te mogen op„maken, dat door de uitgevoerde en ontworpen werken voor „dit deel der provincie reeds al het mogelijke wordt gedaan „om nadeelen te voorkomen of bezwaren op te heffen.

„Een algemeene toezegging, als in het voorloopig verslag „wordt gevraagd, kan derhalve niet worden gegeven."

Niet waar, lezer, gij vindt het voorgaande veeleer een „Leitmotiv" in zwaarmoedigen mineurtoon dan een juichtoon uit een concert van triomf.

Alvorens den lezer nader in te lichten omtrent de beteekenis van de aangehaalde woorden, volgen volledigheids-halve hierachter nog een paar aanhalingen uit redevoeringen gehouden in de zittingen van 2 en 3 Februari 1.1. der Eerste Kamer, nagalmen van stemmen, die meer direct tot verdediging van de belangen van westelijk en oostelijk Noord-Brabant hebben weerklonken, om te eindigen met het laatste woord der Regeering in deze zaak. Ter juiste beoordeeling is een overzicht van dit geheel noodzakelijk.

Sluiten