Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondig onderzoek niet kon doorstaan, is het nu niet duidelijk dat, met den grondslag, waarop het contract steunde ook dit contract zelf kwam te vallen. Het contract was gebaseerd op onjuiste voorstelling. 1)

Er zullen er wederom anderen zijn, die zullen zeggen — Nd.-Brabant had reeds zoo lang en zoo dringend op tegemoetkoming in haar treurigen waterstaats-toestand aangedrongen, dat die provincie nu toch waarlijk niet het recht heeft in verzet te komen —• maar dezen moeten dan wel bedenken, dat Nd.-Brabant vroeger nimmer zelf om een verlegging van den Maasmond verzocht, maar wel om den aanleg van een kanaal naar den Amer ter loozing van het inundatiewater. De plannen thans door het Rijk ten uitvoer gebracht en die, waarmede Nd.-Brabant ter voorziening in een dringende behoefte aankwam, verschillen hemelsbreed, zij hebben eigenlijk zoo goed als niets met elkaar uitstaande.

De belofte in 1881 uitgesproken moet door de Regeering vervuld worden en met te meer klem had daarop door den Heer van der Does de Willebois moeten worden aangedrongen, nu aan ieder, die eene studie van den te verwachten toestand maakt, duidelijk is, dat, ook al gooit men alle vroegere berekeningen overboord, onder de tegenwoordige omstandigheden een opening van de nieuwe rivier geen blijvend gunstigen toestand kan geven. De goede naam der Regeering eischt, dat zij het werk eerst dan aflevert, wanneer alle werken gemaakt zijn, die dreigende bezwaren kunnen keeren, of dan toch minstens, dat zij belooft, alle mogelijke schade, die onverhoopt mocht toegebracht worden, te vergoeden.

Vermoedelijk schuilt de schuld voor een goed deel bij de adviseurs der Regeering, die niet konden besluiten de door

1) Het tabelletje met waterstanden te Gennep, Lith en Crevecoeur van de nota van den hoofdingenieur H. Rose van 8 Juni 1880 is o. a. waardeloos geworden.

Sluiten