Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later was hij lid van dun kcrkeraad. Na afloop der Godsdienstoefening kwam t gesprek op de pokken, die toen, als ik wel lieb, in Oud-! > 'ijerland heersehtcn. We waren in de consistoriekamer. In tegenwoordigheid van den Predikant zei ik toen legen iiein ; „Gij zijt. er iiier in 'li 1 goed afgekomen, toen ge l zul! vaeeineerdet met een stopnaald. En tot antwoord zag hij mij aan, alsof hij zeggen wilde : . Praat daar niet over. Ik weet niet of f om de stopnaald was, of om de vaccinatie, dat Doininé 't niet li ooruil mocht. Zijne kinderen zijn echter wel gevaccineerd.

t Is nu 37 jaren geleden dat de pokken hier hecrschten, later is te Woudsend en in zijne omgeving nimmer één poklijder geweest. Jaarlijks in 't begin van den zomer worden de kinderen hier gewoonlijk gevaccineerd. In t. eerst geschiedde dit in de school, thans bij dokter aan huis. Nimmer heb ik van de moeders vernomen, dat ze bezwaren hadden tegen de vaccinatie van hun kind.

In 1SG7 is hier een bijzondere school gesticht. Of de ouders van die leerlingen wel eens bezwaren maakten weet ik niet ; maar ik heb 't nooit van de verschillende hoofdei dier school vernomen En mocht dit al t geval zijn, dan waren 't zeker bezwaren van menschen, die hier later zijn komen wonen en de epidemie hier niet hebben bijgewooi d.

Wat nu t gevaar van de vaccinatie betreft. Dat tel ik zefi* weinig.

Gedurende de 45 jaren, die ik als hoofd in de school heb gediend, (sedert 15)0:) ben ik rustend), heb ik nimmer gehoord, dat een kind tengevolge der vaccinatie is overleden, zelfs niet dat het erg ongesteld is geweest

Wanneer een </czond kind met f/i'schikte pokstof <jo>,d gevaccineerd wordt en de moeders wat oppassen is dat gevaar in.i uiterst gering

Ik noem de moeders er bij, omdat ik wel eens kinderen op straat heb gezien met de opkomende pokjes bloot, daar de mouwen van t kl ;edje tekort waren om ze te bedekken, ook wel dat de rijpe pokken onder' t spelen werden beschadigd en open gingen, of dat ze wegens de jeukte bij t dooveii waren aigekiabu — en ais dan de koude bij die open wondjes kwam, kon dit de kinderen wel eens

Sluiten