Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikelik is. Het is nu gebleken, dat men heel wat van die moeielikheden uit de weg kon ruimen zonder dat aan het wezen der taal iets veranderd, of van haar schoonheid en kracht iets verloren werd. Dit was een der oorzaken, waarom onze kinderen dikwels klaagden dat het Hollands toch zo moeielik was; waarbij nog kwam, dat zij gevoelden, alsof' hun een enigszins vreemde taal wenl opgedrongen, wanneer zij gedwongen werden, in plaats van goede Kaapse woorden en uitdrukkingen andere te gebruiken, die hier nooit algemeen ingang zouden vinden. Dit laatste bezwaar is nu ook uit de weg geruimd, door dat ons recht om ons van zodanige Kaapse uitdrukkingen te bedienen erkend is. Hierdoor is de schrijftaal nu heel wat vereenvoudigd en nader gebracht tot de spreektaal, en zal /.ij een Zuid-Afrikaanse kleur verkrijgen, waardoor zij veel nader tot ons hart zal gebracht worden.

Deze „vereenvoudiging" zal niemand worden opgedrongen ; maar, als dit een en ander maar eerst beter verstaan wordt, verwachten wij, dat eerlang al onze scholen en geheel ons volk daarvoor gewonnen zullen zijn; en niet alleen de eenheid onder ons, maar ook de lust tot het leren van 't Hollands zeer bevorderd zal worden.

Dat wij tans met zulk een keerpunt in de geschiedenis onzer taal te doen hebben, blijkt eindelik uit de stichting van deZ. A. Onderwijzers-Unie, die de handen krachtig aan 't werk heeft geslagen en waarvan wij veel verwachten; als ook uit de overtuiging die zich allerwegen uitspreekt, dat het Hollands minder als een dode taal moet worden onderwezen, en dat men daartoe een groter aantal en beter voorbereide onderwijzers, en wel bij voorkeur uit de zonen en docliteren des lands, behoort te hebben.

Wij zijn dus een tijdperk ingetreden, waarmede veel verbonden is dat ons aanmoedigen moet, maar ook veel dat een ernstige roeping met zich brengt.

Sluiten