Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij het goedkeurt en verlangt; en allen moeten dus zeker zijn, dat noch school noch schoolkind daardoor de minste schade zal lijden.

6. Eindelik hebben wij in verband met de spoorweg, het postwezen, de telegraafdienst en de gerechtshoven verscheiden grieven die door de wet weggenomen moeten worden. Die kunnen hier niet opgesomd worden, maar zij zijn overbekend. Waarom moet iemand, bloot omdat hij 't Engels niet, of niet goed, kent, zo dikwels last en zelfs belediging worden aangedaan en moet hij zo dikwels genoodzaakt worden van een „agent" gebruik te maken, en hem zodoende geld uit de zak gejaagd worden? De wet behoort juist de zwakke en arme te beschermen, maar men schijnt er meer op bedacht te wezen, hem die geen Holl. kent, en vooral waar die niet tot de armen en zwakken behoort, te beschermen, zoals o. a. bij de Civ. Dienstexamens.

Als men in de bezigheid gedurig met dingen van deze aard in aanraking komt en ziet, dat zijn taal met Sesoeto in meer dan één opzicht op één lyn gesteld wordt, is 't geen wonder, als men zich afgestoten en gekrenkt gevoelt en geïrriteerd wordt. Als men dan nog van die zijde hoort spreken van gelijke rechten, reconciliatie, vertrouwen, dan vraagt men zich af, of die mensen zo min verstaan van wat zij „fair play" noemen; of zij zo onwillig of onbekwaam zyn, zich in onze plaats te stellen, dat zij niet kunnen inzien, dat 't in onze ogen eerder is wat zij bedoelen met „adding insult to injury".

Eer ik van dit punt over wets-veranderingen afstap, wens ik nog te zeggen, dat het voor my een ernstige vraag is, of wij niet moeten trachten ontslagen te worden van de school-inspektie zoals die tans gedreven wordt. Ik ben 't volkomen eens met een paedagoog van de eerste rang, die verklaart: „Ik ben van oordeel, dat het hoogst onverstandig en onpaedagogies is, een school-inspekteur,

Sluiten