Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die vreemd tegenover leerlingen staat, in een paar uren te doen beslissen, ot een leerling gedurende een geheel jaar in zijn levenswerk geremd zal worden. Zenuwachtigheid of ongesteldheid aan de kant der leerlingen, minder welwillende stemming aan de kant der Inspekteurs kunnen op een bepaald ogenblik onevenredig grote gevolgen hebben.

Wat de eigenlike taak van een schoolinspecteur moet zijn, duidt de naam reeds aan : scholen inspekteren\ door het bijwonen van lessen der verschillende onderwijzers, nagaan of hun onderwijs en methode goed zijn, of alle onderwijsvoorschriften worden nagekomen, van advies dienen in gevallen van geschil tussen onderwijzers en schoolhoofd, nazien van rapporten over leerlingen in het register van het schoolhoofd

En laat het hoofd der school verantwoordelik wezen tegenover de Inspekteur voor elke bevordering tot een hoger standaard." Dit zal zeker voor allen in de /.aak betrokken, maar vooral voor de kinderen, veel beter zijn.

Ik laat hier ingelijks volgen het antwoord van dezelfde heer op de vraag, of de tijd niet gekomen is, dat de openbare Gouvernements-examens vervangen behoren te worden door iets anders. Hij zegt: „Zouden scholen van een bepaald gehalte, die onder Inspekteurs-toezicht staan, niet hun eigen eind-examen kunnen houden? Ik denk hier b.v. aan de „Jongens Hoge Scholen". Zulk een examen zou mondeling en schriftelik moeten wezen; weer zou het. werk, in het laatste jaar gedaan door de leerling, in aanmerking kunnen komen. Evenals nu een reeks van examinatoren benoemd wordt voor andere doeleinden, zouden voor de eind-examina assistent-inspecteurs kunnen worden aangesteld, die toezicht hielden, dat alles riaar recht en billikheid geschiedde.

En de beurzen? Ieder geslaagde zou vrij moeten wezen om aan een schriftelik examen deel te nemen, dat, even als nu de Universiteits-examens, voor ieder hetzelfde zou zijn.

Sluiten