Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan, dat hij die klassen in 't Hollands examineren zal? Het antwoord wordt gegeven door wat men als gevolg er van ziet in onze scholen! Welk onderwijzer zal, zo als 't tans gesteld is, de moed hebben, het de inspecteur onaangenaam te maken? De onderwijzer is geheel in zijn macht, en met een enkel woord in zijn rapport kan hij die school en die onderwijzer oneindig veel last en schade aan doen.

Als dan bovendien niet alleen de Inspecteur geen vriend is van de Holl. taal, maar hij ook weet, dat het Departement — om het minste te zeggen — het hem niet erg kwalik nemen zal, als hij het Hollands een struikelblok in de weg legt, dan is 't waarlik geen wonder, dat het gaat zoals het gaat.

Dit alles weet de Regering, en zij weet ook, dat de Holl. sprekende bevolking dit diep gevoelt en wraakt; en wat heeft zij gedaan 0111 deze staat van zaken te verhelpen? Durft iemand der machthebbenden als een eerlik man zeggen: Ik heb daartoe gedaan wat ik kon; gedaan wat ik zou gedaan hebben, als ik zelf de studie van het Hollands even zeer trachtte te bevorderen als die van het Engels? Zij menen altijd, dat zij het meest van deze zaken afweten. Van wie moeten dan de nodige wetsveranderingen in de eerste plaats uitgaan, zo niet van hen? In plaats daarvan worden zelfs bestaande wetten niet behoorlik gehandhaafd, en iedere verbetering daarvan kan alleen met geweld hun worden afgedwongen.

Ik heb alleen van de Inspecteurs gesproken, doch de zaak wordt nog erger, als wij denken aan de openbare Goevernementsexamens. Wie zal er aan denken, de kinderen door middel van het Hollands onderwijs te geven, als het examen in 't Engels wordt afgenomen ? Het recht, door de wet gegeven, is dus nutteloos; het is bedrog, als er niet voor de rechte examinatoren wordt gezorgd; en dit wordt niet gedaan.

Er is nog iets anders waarin een recht, door de wet

Sluiten