Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegelijk met deze verdieping ontstond natuurlijk aangroeiing van den zuidwal van het vaarwater tusschen «1e hoofden, die door baggering moest worden bedwongen, zonder , dat de oorzaak tot dusver weggenomen werd, en die zich nu ook dreigt uit te strekken tot vóór en buiten den mond.

Zoowel de kop als de zuidzijde van het noorderhoofd, zijn reeds krachtig tegen den bedoelden aanval verdedigd moeten worden, terwijl het hoofd tot dien tijd slechts gewoon onderhoud vorderde en de op den kop van het hoofd geplaatste lichtopstand, die het 20 jaar tegen storm en golfslag gehouden had, nu ook wegsloeg.

Erge* nog is het echter, dat daardoor eene zekere hoeveelheid vloed water wordt belet naar binnen te dringen, hetgeen van schadelijken invloed moet zijn op de geheele rivier.

En hoe zou de vloedgolf in liet nieuwe zeegat zich regelmatig kunnen ontwikkelen en daarin geregeld optrekken, wanneer zij, reeds in den aanvang, beurtelings van den eenen oever naar den anderen wordt teruggekaatst?

Mij komt het daarom voor, dat de hier bedoelde lage dam, die bovendien herhaaldelijk aanleiding geeft tot zeerampen met verlies van menschenlevens, hoe eer hoe beter moet worden opgeruimd, te beginnen van buiten.

Denkelijk zal daardoor ook een gunstige invloed worden uitgeoefend op de zandafzettiug tegenover het station.

Het is wel mogelijk, dat de lage dam door de werking der eb in het begin eenig nut gedaan heeft, maar dat is dan door de werking van den vloed al spoedig geneutraliseerd en te niet gedaan.

Nu de bovenmond van het Scheur. De Staatscommissie van 1S77 stelde voor, de Oude Maas aldaar af te dammen, ook al blijkbaar, omdat zij die rivier enkel beschouwde uit het oogpunt der bovenrivieren, waartoe zij niet behoort. Ik

Sluiten