Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Holland a) had men dus inspectoren der Synode over de Classen en visitatoren fier Classe over de kerken. Toen de kerkvisitatie geregeld werd gehouden, vervielen de eersten van zelf.

Had men in Zuid-Holland aan den wensch der Synode voldaan, niet alle provinciën volgden dit voorbeeld. De b) Noord-Hollandsche Synoden bijv. hebben wel eens gewezen op het nut van kerkvisitatoren aan te stellen, maar er geen bindend besluit van gemaakt, zoodat in geen enkele Classis van Noord-Holland de kerkvisitatie werd ingevoerd. De visitatie viel in Noord-Holland niet in den smaak. Daarvan geeft ook het advies der Noord-Holl. gedeputeerden op de Synode van Dordrecht blijk: Aangaande 't eerste noopende de visitatores classium. „Dat wij tlaten inde vrij-

a) In later jaren had men in Gelderland ook inspcctores over de Classen en visitatores der Classen over de kerken. Inspector der Classis Bommel was in 1623 de bekende Jan van Venraij (Jan van Venraij en de wording en vestiging der Herv. gemeente te Zalt-Bommel door Dr. J. Gr. K. Acquoy. blz. 208.)

b) De Particuliere Synode van Hoorn in 1596 nam het volgende besluit: „Eerst belangende 't poiuckt van inspectores der kercken, otl' bij elcke classe enighe verordineert sullen worden, die nae de gelegentheyt der kercken sullen vernemen, es geresolveert, datselffve sall staen in de vrijheyt van elcke classe". (Keitsma en van Veen. Acta der Prov. en Part. Synoden, blz. 223.)

De Partic. Synode van Amsterdam in 1607 nam dit besluit: ,.Hebben de gedeputeerde onses Synode voorgestelt, off het niet geraden sijn soude. dat de Synodus in elcke classe visitatores der kercken, die onder liaer behooren, daerin mede gelijckformicheyt houdende met den Suythollantschen Synodo tot vooideringe der goeder sticlitinge ende onderhoudinge der diensten der kerke, soude stellen. Verstaet de Synodus volgende den 10l'n artyckel des nationalen Synodi in den Hage, dat sulcx seer noodich is, maer alsoo dit tot den classen dient gebracht te worden, dat de gecommitteerde derselver, nu in de vergadering sijnde, denselven met ernst getrouwelyck sullen voorhouden ende indien tselve bij die wort goetgevonden, dat sij terstond twee predicanten tot zoodanigen last der visitatie bestemmen ende den gedeputeerden deses synodi soo de inwilliginge der saecke als de bestemde persoonen bekend sullen maecken.

De Partic. Synode van Noord-Holland in 1608 besloot: ,.Op 't 20»"" artyckel van 't laetstgehouden synodus nopende het stellen van de visitatores in elcken classe om te visiteren die respective kercken, daeronder gehorende, heeft het synodus voorgoet ingezien, dat. het selvige naerblijvende, de saecke sal gelaten worden op den ouden voet". (Reitsma en van Veen. Acta der Prov. en Part. Svnoden. Dl I. blz. 430.)

Sluiten