Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelden op de rechte wijze worden geadministreerd. Daartoe is inzage der boeken noodig, maar daarvoor niet alleen. De boeken moeten ook worden nagezien om er zich van te overtuigen of de gemeente ook in het stoffelijke hare roeping betracht. Er zijn arme kerken, die schier boven vermogen geven, maar rijke kerken, die niet genoeg doen. De visitatoren moeten daarmee rekening houden. En als zij in dit opzicht gebrek bespeuren, moeten zij den kerkeraad opwekken om hierin verbetering te brengen. Voorts moeten de visitatoren ook het lidmatenboek en het Doopen huwelijksregister nazien. Er zijn kerken, waar slecht wordt boekgehouden. Een groot aantal lidmaten staan niet in het boek, de kinderen, die gedoopt zijn, worden te hooi en te gras opgeteekend en het huwelijksregister is niet in orde. Daarom hebben de visitatoren ook op deze dingen te letten? °

Mogen de visitatoren ook het notulenboek inzien. Er zijn kerkeraden, die aan de visitatoren niet willen toestaan den inhoud der notulen te lezen. In 't algemeen hebben de visitatoren dan ook geen recht om van den inhoud der notulen kennis te nemen, waarin allerlei dingen staan opgeteekend, waarover in besloten kring is gesproken (ransch anders wordt het echter, als er reden tot twijfel bestaat of het notulenboek wel goed bijgehouden wordt. Reden tot twijfel kan er bijv. zijn als een kerkeraads- of gemeentelid een klacht indient, dat de zaken niet goed opgeteekend worden. De kerkeraad mag dan aan de visitatoren het lezen der notulen niet weigeren.

Wat de personen betreft, waarover de kerkvisitatie gaan moet, het zijn de dienaren des Woords, de ouderlingen en diakenen. In de eerste plaats dus over de dienaren des \\ oords. Omtrent hen moet er een onderzoek worden ingesteld bij de ouderlingen en diakenen. Er moet bijv worden gevraagd of de dienaren al de deelen van hun ambt getrouw vervullen naar Gods Woord, de Formulieren van eenigheid en de Kerkenordening, of hun prediking zuiver en stichtelijk is, berekend voor de behoeften des tijdsofer door hen bij het voorlezen der Liturgische formulieren ook veranderingen, t zij door bijvoegingen, 't zij door uitlatingen worden aangebracht, of zij de gemeente en meer bepaald de kranken getrouw bezoeken of hun leven, zoowel

Sluiten