Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avondmaal geregeld wordt bediend of de catechesaties geregeld worden gehouden, of de verkiezing van den kerkeraad geregeld naar de Kerkenordening plaats heeft en dergelijke dingen meer. Ten slotte moet de kerkvisitatie ook gaan over de leden der gemeente als een geheel. Dat onderzoek wordt ingesteld bij den a) kerkeraad. Er moet bijv. gevraagd hoe groot het aantal leden is of het aantal leden vermeerdert of vermindert en als het aantal leden vermindert, wat daarvan de oorzaak is en welke middelen de kerkeraad aanwendt om daarin verbetering te brengen, hoe het staat met de opkomst tot den dienst des "Woords en der Sacramenten en dergelijke dingen meer. Behalve de leden van den kerkeraad, het zij hoofd voor hoofd of samen kunnen ook de leden der gemeente worden ondervraagd omtrent de dienaren des Woords, de ouderlingen en de diakenen. De Nationale Synode van den Haag in 1586 besloot, dat de kerkvisitatoren met alle beleefdheid en voorzichtigheid zouden vernemen „hetzij ter plaatse zelve daar die dienaar staat, of op andere plaatsen naar gelegenheid der zaaken, aan de ouderlingen en Diacenen of anderzints aan die geene die lidmaaten der keiken zijn, of die Dienaer neerstig is in den bouw der kerken, en uitrigtinge der Christelijke Discipline en of tot dien einde de kerkelijke vergaderingen gehouden worden.(F. L. Rutgers. Acta van de Nederl. Sydoden der zestiende eeuw blz. 507). Een voorbeeld van zulk een onderzoek, waarbij ook leden der gemeente tegenwoordig waren, is de kerkvisitatie, die gehouden is te Klundert ten jare 1589. Het verslag daarvan zegt: „Sommige Ouderlingen ende Dyaconen, mitsgaders eenige lidmaeten bijeenvergadert gevraecht sijnde

a) De vraag kan gedaan worden, wie er presideeren moet, als de visitatoren en de kerkeraad samenkomen, de oudste der visitatoren of de praeses van den kerkeraad. Daarop moet worden geantwoord, dat dit afhangt van het karakter der vergadering. Komen de visitatoren op de vergadering van den kerkeraad dan presideert de voorzitter van den kerkeraad. Dat is liet geval bij de gewone kerkvisitatie. Maar bij eene buitengewone visitatie is het anders. De kerkeraad wordt dan opgeroepen om voor de visitatoren te verschijnen. De kerkeraad komt bij zulk eene gelegenheid dus op de vergadering der visitatoren. Dan presideert de oudste der visitatoren.

Sluiten