Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lid der gemeente zich over een ambtsdrager bij den kerkeraad beklaagt, maar de kerkeraad er niets aan doet, dan kan zulk een lid der gemeente zich bij de kerkvisitatoren vervoegen. — Hoe moet de kerkvisitatie worden geregeld ? Meestal wordt er zulk eene regeling getroffen, dat eenige kerken achter elkaar worden bezocht, en voor iedere kerk twee of drie uren gerekend. Vantevoren wordt dan aan kerk a kennis gegeven, dat zij om negen uur, aan kerk b, dat zij om elf uur, aan kerk c, dat zij om twee uur en aan kerk d, dat zij om vijf uur zal worden bezocht. Deze regeling komt ons geheel verkeerd voor. Het aantal uren is te kort, dat op die wijze voor iedere kerk beschikbaar is. Wat is een tijdruimte van twee of drie uren voor de kerkvisitatie? De vragen moeten dan worden afgeraffeld, de boeken kunnen slechts vluchtig worden ingezien en als er de een of andere zaak op het tapijt komt, is er geen gelegenheid meer om haar te behandelen, want het is tijd 0111 heen te gaan. daar de trein zoo meteen vertrekt of het rijtuig voorkomt en de kerkeraadsleden van de volgende kerk niet tevergeefs kunnen wachten. Het komt ons dan ook noodig voor eene andere regeling te treffen en een grooter aantal uren voor iedere kerk beschikbaar te stellen. Laat er bijv. voor elke kerk een dag worden genomen. En als de visitatoren het dan te druk zouden krijgen, moet hun getal worden vermeerderd.

Voor hoe lang worden de visitatoren benoemd? In den eersten tijd werden zij van vergadering tot vergadering gemachtigd. De Synode van den Haag in 158G besloot het aan de vrijheid der Classen over te laten „eenighe haerden Dienaren van d' eene Classicale Vergaderinghe tot d' ander te authoriseeren, om opzicht te nemen op de leere ende 't leven der Predicanten ende den stande der Kercken

hulpe aanbieden inet raet ende advys te geven, latende den kerekenraet haer recht om te praesideren ende alleen keurstemmen te hebben, m acr de kerekenraet snlx ai'slaende sustineert, dat sij eerst daarover wil ende moet oordelen, opdat fso de partije sich hierin beswaert vint) de sake door middel van adpell voor de classe kome, wort gevraecht, of niet sodanigen kerekenraet gehouden is (om voordere moeite te schuwen, die doort vertrek destijts te verwachten staet) de sake met den visitatoribus bij de hant te nemen. De Synodus antwoort: jae (Keitbina en van Veen Acta der Prov. en Part. Synoden Dl. 111 blz. 285).

Sluiten