Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenis. \ oor veertig, vijftig jaar was de vervaardiging van luxe-mandenwerk een bloeiend vak, waarin patroons met meer dan 15 werklieden een goed bestaan vonden, terwijl thans slechts enkele patroons meer dan 6 werklieden houden. In dien tijd had ongeveer iedere grootere huishouding \aar strijk- en mangelkamer, welke fijn mandenwerk noo^.g uadden ; in dien tijd gebruikte men b.v. wiegen, die ware kunststukken van mandenwerk waren, zooals ze waarschijnlijk thans in het geheel niet meer zouden kunnen worden vervaardigd. Door de veranderde gewoonten evenwel worden vele van dergelijke artikelen thans niet meer gevraagd en hierdoor is het aantal artikelen in deze branche veel verminderd.

In plaats echter van het verdwenene is een ander bedrijf steeds meer op den voorgrond gekomen, n.1. de rietbewerking. Oorspronkelijk werden uit riet slechts meubelen gemaakt; in den laatsten tijd evenwel zijn er allerlei artikelen, zooals koffers, sportkarren, enz. bijgekomen en dagelijks worden nog nieuwe artikelen en nieuwe modellen aan de markt gebracht. Zoo is derhalve naast de achteruitgegane mandenmakerij het steeds vooruitgaande rietbewerkersbedrijf opgekomen, waarin thans zelfs handen te kort komen. Daar nu zoowel dit bedrijf als de genoemde branche van de mandenmakerij kunstambachten geworden zijn, zijn de eischen, die aan de werklieden gesteld moeten worden, vrij hoog en naar het schijnt zijn de vereischte kwaliteiten bij de Amsterdamsche werklieden niet aanwezig. Een gevolg is. dat hier voornamelijk slechts Duitsche modellen worden nagemaakt en volgens de meening van een gehoorden patroon nog niet eens zoo goed. Naar de meening van een gehoorden werkman zouden de werklieden wel in staat zijn het werk even goed als in Duitschland te maken, maar zou het materiaal hier slechter zijn. Dit kan evenwel slechts gelden voor het mandenwerk : Inderdaad zijn de Duitsche teenen beter dan de Xederlandsche, omdat onze grond slapper is, maar wat het riet betreft, dat komt alles uit Oost-lndie en wordt zelfs door de Duitsche patroons hier gekocht.

Naast het besproken luxe-man lenwerk staat nog een andere soort van luxe-werk, n.I. het fijne vlechtwerk, zooals de sleutelmandjes, prullemanden, geldbakken, enz., welke artikelen vooral in bazars worden verkocht. Deze kunnen in ons land niet vervaardigd worden,

Sluiten