Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezig houden. De mandenmakers behooren dan ook tot de minst ontwikkelde en de laagst bezoldigde handwerkslieden.

II. Het loon. Alle patroons op één na betalen stukloon ; alleen geven sommigen aan enkelen ^hunner werlieden een vast weekloon. De patroon, die aan allen vast weekloon geeft, vervaardigt wat hierboven luxewerk genoemd is. Dit loon bedraagt / n k 12; feestdagen worden daarbij niet uitbetaald en er wordt door de werklieden over geklaagd, dat zij zonder vergoeding na den arbeid nog wel boodschappen moeten doen. Overigens geeft deze patroon voor overwerk 25 ct. per uur, waardoor in drukke tijden het loon wel tot /20 kan stijgen. Een der gehoorde patroons deelde mede, dat, als hij een vast weekloon geeft, hij ook de feestdagen uitbetaalt. Een ander deelde mede, dat hij zijn werklieden, zoodra zij sjouwwerk verrichten, een vast uurloon geeft, n.1. 20 ct.

Het stukloon van mandenmakers is gewoonlijk een derde deel van den prijs van een mand; een derde wordt dan voor het materiaal, enz. gerekend en een derde voor den patroon. Een patroon deelde mede, dat hij voor aanmoediging wel eens 5 ct. op de drie manden meer gaf. Deze maatstaf kan bij luxe-werk, waarvan allerlei soorten artikelen bestaan, niet altijd aangelegd worden.

Het loon der per stuk betaalde werklieden varieert van ƒ6.50 tot / 12 in de week ; men kan niet zeggen, dat zij, die in het luxe-werk werken, hoog, de anderen laag loon krijgen want er zijn ook werklieden in de laatste branche, die ƒ 12 verdienen ; maar wel zijn het alleen de patroons, die grof werk vervaardigen, wier werklieden weinig verdienen: er zijn in deze branche werkplaatsen, waar het loon niet boven f 8 stijgt. Naar het schijnt, kunnen de grofste soorten van manden tengevolge van de concurrentie van buiten, niet anders dan zeer slecht beloond worden. Overigens ligt de oorzaak van loonverschillen in de handigheid en de routine van den werkman. De coöperatie betaalt loonen, die van ƒ 6—12 loopen ; hier ligt de oorzaak dat aan sommigen weinig betaald wordt, eensdeels in gebrek aan routine, anderdeels in groot verzuim.

De werklieden zijn het er bijna alle over eens, dat het loon vroeger hooger is geweest en sedert een jaar of zes verlaagd is.

Sluiten