Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petrus dut wi, met verlost zijn door zilver of goud, maar met he dierbaar bloed van Christus, als van een onschuldig en

onzent wil. ^eoPenbaard * de laatste tijden ook om

Dat is eene heerlijke, eene zalige wetenschap, maar het is eene geloofswetenschap, die niet gegrond is op bekrompen

in keTngen Va,n/en bekromPen mensch, die niet bestaat vaste I r VaD verduisterd menschenverstand, maar eene

"root en 2e dat °nze z™de„, al onze zonden,

O oot en klein, zonden, die wij gedaan hebben zoowel in het

i orgen als in het openbaar, vergeven zijn door den alweten-

schuldeVdn heme ste" Vader' dilt °nze SChuld' onze schuld, schuld, die wij hadden tegenover God en menschen, is uitce-

delgd, omdat de verdiensten van Jezus Christus, waar Hij Zijn

lichaam voor ons gegeven en Zijn bloed voor ons vergoten he ft „ns „ den toeger(itendi en wS ^ rdn siMn6»to

i» iTCmT 6° ™Cl'""',rdiK voor den rechtvaardigen Vader

twafln"® dl" na,will<in beS'»P«". 'i™ gaan wij lZ? m"r W" Sge" 00k belijdenis af van wat wij

g jpen, maar van wat wij gelooven, eenvoudig en kinderlijk aannemen, omdat Gods Woord het ons nadrukkelijk verzekert; waarin wij dan een hartelijk blijmoedig vertrouwen stellen o ndat Gods ^ oord niet liegt en de menschen niet bedriegt'

Geef-de 'iefd' GOliS ^ Vaders waar maakt aan onze ziel en getuigenis geeft aan onzen geest dat wij

kinderen Gods zijn, die roepen: „Abba Vader!" „Zijn wij dan kinderen, zoo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en medeerfgenamen van Christus" (Rom. 8 : 16 en 17)

Daarop wijst ons reeds het Doopverbond, daartoe worden

wi rvi f' , ^ ^ hand der HeiHge Schrift' daarom leggen Chrish! I 1 ' 611 m°gen als ze,fstfl«dige leden fan

Christus kerk ons van dat heil aan het Sacrament des Heiligen Avondmaals vergewissen.

Sluiten