Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In die gemeente wordt nooit voor eenige vereeniging een extra-collecte gehouden, dan alleen wanneer zulk eene vereeniging een jubelfeest viert. Zoo werd voor het Nederlandsoh Zendeling Genootschap gecollecteerd, en voor de Gustaaf Adolfvereeniging. Maar toen het Luthersch Genootschap zijn 50-jarig bestaan zou vieren, toen is het niet geschied. Dat is van de kerk afwerken. Want wanneer men hij de gemeente den indruk wekt: wat Luthersch is, is uitteraard slechter dan wat het niet is, dan moet men zich niet verwonderen, als <le gemeente dat ook op de Luthersche Diaconie gaat toepassen.

Hoe kan er nu samenwerking komen tusschen beide? Dat is een vraag, waarop de nu volgende bespreking het antwoord geve Wat kan er gedaan worden door de Kerkbesturen en door de Vereenigingen, opdat beider arbeid niet vijandig tegenover elkander kome te staan? En wat moeten zij doen, die in heide, in de Kerkbesturen zoowel als in de Vereenigingen, zitting hebben, opdat zij niet met een verdeeld hart den arbeid verrichten? Want wie een verdeeld hart heeft is een gebroken mensch.

Volgens het Verslag iu ons Weekblad „De Wartburg" van 7 November 1.1. was de meening van bet meerendeel der vergadering, dat de ideale toestand zou zijn, als elke arbeid van de Kerk uitging.

Dit is echter vooralsnog praktisch onmogelijk, daar onze Zusterkerken nog steeds gescheiden zijn en de Kerkbesturen deels nog te weinig de belijdenis der Kerk zijn toegedaan, deels nog te weinig hunne roeping in dezen gevoelen, daarom is het wenschelijk, dat de Kerkbesturen steeds meer gevormd worden uit mannen vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en dat onze Vereenigingen voorloopig zelfstandig blijven arbeiden, doch zooveel mogelijk verband en samenwerking met de Kerkbesturen trachten te behouden en te verkrijgen.

Mogen de nuttige wenken in het Referaat gegeven, daartoe ernstig overwogen en met wederzijdsche waardeering en Christelijke liefde in toepassing gebracht worden en schenke de lieer der Kerk op eiken arbeid ten bate van het Rijk Gods Zijnen onmisbaren zegen.

K. SCHARTEN,

Voorzitter van het Xcd. Luth. lle>wotsc/ia/>.

Amsterdam, Februari 1903. ■'':i

, /C ^ *' 'i \

l><^ ' /

Sluiten