Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"s-Gravenhage, Nov. 1W06. Buitenhof 42.

N°. 163 l'. T.

_2f a5T

Overtuigd, dat aanschouwelijk onderwijs ook voor den landbouwer groote waarde heeft en van invloed is op de in het landbouwbedrijf aan te brengen verbeteringen, heeft de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, van hare oprichting af. een reeks tentoonstellingen georganiseerd.

Zooals U bekend is, zal het volgende jaar een Nationale en Internationale Tentoonstelling gehouden worden.

Onze Maatschappij neemt door deze onderneming een groote verantwoordelijkheid op zich.

Evenwel heeft het Hoofdbestuur de overtuiging, dat het, bij zijn streven om onzen landbouw ook in het buitenland meer bekend te maken, rekenen kan op den krachtigen steun van afdeelingen, vereenigingen en particulieren.

Opdat het dragen der tinaiiciëele verantwoordelijkheid voor de Maatschappij niet te bezwarend zal worden, besloot het Hoofdbestuur een waarborgfonds te stichten.

Waar voor het welslagen der tentoonstelling de medewerking van ieder, die belang stelt in den landbouw, noodig is. doet het Hoofdbestuur thans een beroep op allen, die in staat zijn tot dit waarborgfonds bij te dragen.

Het zal ons aangenaam zijn te mogen vernemen, voor hoeveel door U in genoemd waarborgfonds wordt deelgenomen.

Hopende, dat de inteekeningen zoo ruim mogen zijn, dat de Maatschappij voor alle mogelijkheden gedekt is, hebben wij de eer te zijn

llrt Hoofdbestuur der Ho/landsche Maatschappij van Landbouw :

K. BKEEBAART Jz„ Loco-Voorzitter.

S. C. KORT KW KG. Secretaris.

Zie aangehecht biljet.

Sluiten