Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dekken staan, evenmin zal het geoorloofd zijn, de dieren of de stallen te behangen met biljetten, geen verband houdende met deze tentoonstelling.

Art. 15.

Al het melkgevende vee moet minstens tweemaal in de '24

uren, gemolken worden.

Afgezien van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, houdt de commissie zich het recht voor, eene koe te laten uitmelken.

Het melken zal moeten geschieden, vóór 8 uur des voormiddags en des namiddags, na het sluiten der tentoonstelling.

Art. 16.

De inzenders van melkkoeien zijn verplicht, de op het tentoonstellingsterrein gewonnen melk, die zij wenschen te verkoopen, te leveren aan een door het Hoofdbestuur aan te wijzen persoon tegen een door het Hoofdbestuur vast te stellen prijs.

Art. 17.

Indien zich geen geleider bij het vee bevindt, wanneer dit ter beoordeeling wordt opgeroepen, kan hiermede het recht van mededinging verloren gaan en kunnen ook reeds toegekende prijzen vervallen verklaard worden.

Art. 18.

Voor zooverre een commissie van beoordeeling bij het keuren, den ouderdom der dieren uit de tandwisseling wenscht te bepalen, wordt iedere doorgebroken tand als eene breede beschouwd.

Een commissie van beoordeeling heeft geen recht, eene inzending, welke op een verkeerd nummer is aangegeven, in eene andere klasse te plaatsen.

Sluiten