Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUBRIEK IV.

Dieren, geboren herfst 1900 tot voorjaar 1901, of vroeger; gekalfd herfst 1905 tot voorjaar 1906; minimum productie in 't melkjaar 1906/7, berekend naar jaaropbrengst, met inbegrip van laatsten droogtijd:

135 K.G. melkvet (eventueel met opgave van hoeveelheid geproduceerde vetvrije droge stof.)

Ie prijs (grootst aantal verkregen punten) ƒ 80

2e „ (op één na grootst getal „),.... „60

3e „ ( „ twee „ „ „ „ " ) „30

4e , ( „ drie „ „ „ „ ) 20

AFDEELING B.

Vrouwelijke Afstammelingen vun gecontroleerd Melkvee, onder overlegging van den Melkstaat der moeder, eigenaars als voren.

De opbrengst der moeders in 1905/6, of in 1906/7, of — wanneer daaraan niet meer voldaan kan worden door verkoop — in een daaraan voorafgaand jaar, moet voldoen aan de minima's bij „gecontroleerd melkvee" geëischt.

RUBRIEK V.

lste Kalf-schotten, geboren herfst 1903 tot voorjaar 1904,

afgekalfd herfst 1906 tot voorjaar 1907 — met overlegging der melk-, vet- (en vetvrije droge stof) staat, voor zoover gereed. —

1 e prijs (grootst aantal verkregen punten) f 60

2e „ (op één na grootst getal „ ) ,50

» ( n twee „ „ „ „ ) „ 25

4e „ ( „ drie „ „ „ „ ) „15

Sluiten