Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUBRIEK VI.

Vaarzen, geboren herfst 1904 tot voorjaar 1905, guist, of afgekalfd herfst 1906 tot voorjaar 1907, met overlegging der melk-, vet-, (en vetvrije droge stof) staat, voor zoover gereed.

Ie Prijs (grootst aantal verkregen punten). . . . f 40 2e „ (op één na grootst getal punten) . » 2.>

3e „ ( » twee „ „ , »)••••» 1;>

4e , ( „ drie , „ * »)••••« 10

RUBRIEK VII.

Pinken, (hokkelingen) geboren herfst 1905 tot voorjaar 1906, guist of drachtig.

Ie Prijs (grootst aantal verkregen punten). ... f 30 2e „ (op één na grootst getal punten) . . • • » 20 oe „ ( , twee , „ » „)....» 1«» 4e „ ( „ drie „ „ . ,).-•• « 10 RUBRIEK VIII.

Kalveren, geboren herfst 1906 tot voorjaar 190/.

Ie Prijs (grootst aantal verkregen punten). ... f 2a 2e „ (op één na grootst getal punten) . . . . ,

3e „ ( , twee „ - , » ) 1(>

4e „ ( „ drie , „ * »)••••» °

Wordt de moeder mede ingezonden, dan wordt elke prijs

met f 25 verhoogd.

AFDEELING C.

Mannelijke Afstammelingen van gecontroleerd Melkvee, onder overlegging van de Melkstaat der moeder, eigenaars als voren.

De opbrengst der moeders in 1905 6 of in 1906/7, oi wanneer aan dien eisch niet meer voldaan kan worden dooi

Sluiten