Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwen te Wageningen, resp. de Proefzuivelboerderjj te Hoorn:

a. Melkkoelers voor de boerderij.

b. Melkfilters van groote en kleine capaciteit.

r. Reinigingscentrifuges van groote en kleine capaciteit.

</. Automatische toestellen vooi het hoorbaar aanwijzen van maximale en minimale temperatuur, óf voor het grafisch aanwijzen der temperatuur, öf voor het regelen der temperatuur bjj 't pasteuriseereu en steriliseeren.

e. Werktuigen voor het maken van bepaalde stukken boter.

f. „ „ , schoonmaken van kazen.

</ Hulpmiddelen voor het merken van kazen.

De instellingen bovengenoemd maken een onderdeel uit van de voor deze inzending te benoemen comm. van beoordeeling.

De heen- en terugvracht naar en van Wageningen ol Hoorn is voor rekening der inschrijvers.

Deze inschrijvingen moeten ingekomen zijn op 1 April 1907.

Het Instituut voor Werktuigen en Gebouwen resp. de l'roefzuivelboerderij beoordeelen nader of de daar ingekomen werktuigen voor beproeving in aanmerking komen.

Art. 6.

Bij de beoordeeling der werktuigen genoemd in Art. 5 wordt, onder zooveel mogelijk verschillende omstandigheden, voornamelijk gelet op:

«. Doelmatig en gemakkelijk gebruik.

I>. Eenvoudige en deugdeljjke samenstelling.

c. Prijs.

(/. Onkosten aan den arbeid met het werktuig verbonden.

e. Nieuwe vinding.

f. Gemakkelijk vervoer.

<j. Gemakkelijk schoonmaken en smeren.

Art. 7.

De inzenders of hunne representanten mogen bij de beproeving der werktuigen tegenwoordig zijn.

Sluiten