Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. De deelnemers moeten driemaal een vat boter (inhoud 10 K.G.) afzenden en wel de Woensdagen 22 Mei, 17 Juli en 4 September 1907 de gezouten boter en de Donderdagen 23 Mei. 18 Juli en 5 Sept. de ongezouten boter.

De boter moet zijn ongemerkt (het Rijksmerk wordt in deze niet als een merk beschouwd) en de vaten mogen op de keuring geen ander onderscheidingsmerk hebben, dan het volgnummer.

De boter zal worden gekeurd op 29 Mei, 24 en 25 Juli en 11 en 12 Sept. Mochten zich zooveel deelnemers aanmelden, dat het ongewenscht is de boter op de aangegeven dagen te keuren, dan zullen voor de keuring meer dagen worden aangewezen.

4e. De commissie van beoordeeling zal bestaan uit zes personen, zooveel mogeljjk uit verschillende deelen van het land te kiezen.

5e. Voor boter, die op de o keuringen gemiddeld meer dan 85 punten behaalt, wordt een diploma en gouden medaille toegekend. Voor de boter, die gemiddeld 80 punten of meer verkrijgt, wordt een diploma en verguld zilveren medaille, die gemiddeld 70—79 punten verkrijgt, een diploma en zilveren medaille, en die gemiddeld GO — 09 punten behaalt, een diploma en bronzen medaille toegekend.

Een getuigschrift zal worden beschikbaar gesteld voor den bereider der bekroonde boter.

Art. 11.

Voor de Internationale keuring gelden de volgende bepalingen:

le. De boter der verschillende landen wordt door elkander genummerd en volgens het nummer gekeurd.

2e. De keuring geschiedt volgens de volgende schaal: Geur 20 punten.

Gehalte en bewerking 40 „

Smaak 40 „

Maximum 100 punten.

Sluiten