Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rubriek Zaden en Producten.

Nationaal.

Op de vergadering van de afgevaardigden van de daarvoor aangewezen Landbouwmaatschappijen en Vereenigingen d.d. 8 Mei j 1. te 's-Gravenhage gehouden, is een conceptprogramma voor de afdeeling .Zaden en Producten" besproken en met enkele wijzigingen vastgesteld.

Teneinde eene gelijke regeling van deze rubriek dooide verschillende provinciën mogelijk te maken, laat de permanente commissie van de tentoonstelling hieronder een uittreksel uit het verhandelde volgen, met de vermelding der genomen besluiten.

Het doel van deze rubriek der tentoonstelling is, den bezoekers een beeld te geven van de verschillende soorten van gewassen, die in het gewone bedrijf in iedere provincie van Nederland worden verbouwd.

Tot de in het gewone bedrijf verbouwde gewassen worden ook gerekend die, welke in het groot in enkele streken van Nederland geteeld worden, zonder dat zij in het geheele land op die schaal worden gezaaid.

In hoofdzaak wordt het ingezondene naar de herkomst, provinciesgewijs tentoongesteld, waarbij het de bedoeling is, dat elke provincie door hare landbouwmaatschappij of vereeniging hare collectie bijeen doet brengen.

Teneinde in de kosten tegemoet te komen, die het verzamelen eener dergelijke collectie met zich brengt, i.s besloten geen gelden voor plaatsruimte te berekenen, en prijzen uit te loven van f 300.—, f 150.— en f 50.— met dien verstande, dat het aantal dezer prijzen kan worden vermeerderd, indien de belangrijkheid en volledigheid der inzendingen hiertoe aanleiding geven.

Het wordt dus wenschelijk geacht, dat van de onder-

Sluiten