Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordrachten, cursussen); overzicht van den JMeaerianascnen landbouw in het algemeen: de akkerbouw, de tuinbouw, de paardenfokkerij, de rundveeteelt, de varkens- en schapenhouderij; uit- en invoer van akkerbouw-, tuinbouw- en veeteeltproducten; cursussen in paarden- en veekennis en hoefbeslag, het vereenigingsleven op het gebied van landen tuinbouw, coöperatie, landbouwkrediet.

De Nederlandsche landbouwstatistiek; verslagen en mededeelingen.

IV. Zuivelbereiding.

Maatregelen tot bescherming van den boterhandel, boterwetten, Rjjkszuivelstation te Leiden, boterinspectie, botercontröle, contrölestations; het Rijkswerk voor gecontroleerde boter; ontwikkeling der zuivelindustrie; boter- en kaasproductie en andere zuivelproducten. Dienst der zuiveleonsulenten

V. Rijkslandbouwproefstations.

Geschiedenis, doel, tegenwoordige organisatie en inrichting van de Rijkslandbouwproefstations en van het Rijksproefstation voor zaadcontröle te Wageningen. Beteekenis van deze stations voor den landbouw. Maatregelen ter bestrijding van de vervalsching van hulpstoffen en voedermiddelen: landbouwkundige onderzoekingen. Resultaten van de werkzaamheden der proefstations.

VI. Staatsboschbeheer,

Geschiedenis, inrichting, ontwikkeling en resultaten. Publicaties.

Rubriek Nieuwe Vindingen.

Internationaal.

Hieronder wordt verstaan, werktuigen waaraan een nieuw denkbeeld ten grondslag ligt, hetzij 0111 reeds bekende werk-

Sluiten