Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen komen van den feitelijken toestand, en is die eenmaal algemeen bekend, dan zal zich, naar wy hopen, een publieke opinie vestigen, die merkbaar zal zijn bij de discussies in den Gemeenteraad en ook op de eindstemming haar invloed zal laten gelden. — En al gebeurt dit niet, ook dan nog zal deze algemeene bekendheid gunstig werken.

Het kwaad is lichtschuw: in het verborgen ontwikkelt het zich vanzelf en groeit ongestoord. Het volle daglicht er op te laten vallen, zal dus meer tot de bestrijding bijdragen, dan al de geheimzinnigheid, waardoor men het tot nu toe aan de oogen van het publiek heeft trachten te onttrekken.

Bordeelen.

Wanneer we de gemeente-jaarverslagen nalezen en de voorstanders van het behoud van bordeelen hooren spreken, zouden we licht op een dwaalspoor worden gebracht en denken dat de toestand hier in Rotterdam nog al bevredigend was.

Dat komt omdat het aantal officieel erkende bordeelen maar gering is. Maar — wat elders geldt, geldt ook hier: de officiëele waarheid geeft geen juist beeld van de afmetingen die de prostitutie hier in Rotterdam in werkelijkheid heeft aangenomen. Was dit het geval, dan zouden we werkelijk redenen tot tevredenheid hebben, want de erkende bordeelen verminderden zelfs in aantal, ook zonder dat ze van regeeringswege verboden werden.

Die officiëel erkende bordeelen omvatten echter maar een klein deel dei- prostitutie en zijn veeleer overblijfselen van een vroeger stadium.

De verkapte bordeelen daarentegen en de rendez-vous-huizen, die even goed schandvlekken en pestholen onzer maatschappij zijn, nemen hand over hand toe. Dat zijn de tallooze café's en bierhuizen met vrouwelijke bediening, wier eigenaars tevens kamers verhuren, zoowel aan de kelnerinnen als aan andere vrouwen. Op die kamers wordt voortdurend ontucht gepleegd.

Daar huizen de meeste openbare prostituëes die evenals de bordeel bewoonsters, bij de politie zijn ingeschreven, daar huizen ook tal van geheime prostituëes.

Wanneer we dit alles weten, zullen we het niet meer zoo'n

Sluiten