Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen, dat voor ieder geregeld éénmaal per week óf in het Politielokaal dat door den Burgemeester als Hoofd der Politie daarvoor is aangewezen en ingericht, óf in de bordeelen zelf zou moeten plaats hebben.

Het ongelukkigste voor de lofredenaars van het hier in Rotterdam gevolgde systeem is echter dit, dat de bordeelhouders en de prostituëes niet altijd luisteren naar de aanmaning van de politie, waardoor het sanitair toezicht feitelijk een wassen neus wordt.

Alle mogelijke uitvluchten worden gevonden om er aan te ontkomen en de Politie staat daar machteloos tegenover, daar ze geen straf kan opleggen wegens de overtreding van een gemeenteverordening, die er niet is, en die toch een oprecht voorstander van het stelsel zou moeten wenschen om er de ncodige kracht aan te geven.

Wordt een prostituëe onderzocht en ziek bevonden, d. w. z. venerisch besmettelijk, dan deelt de politiedokter dit aan haar en aan den bordeelhouder mee. Officiëel wordt ze dan onmiddellijk (tehuis of in het ziekenhuis) afgezonderd en — officiëel oefent ze haar bedrijf dan ook niet meer uit, voordat ze door den medicus genezen is verklaard, maar .... waar geen verordening bestaat, kunnen ook geen straffen worden opgelegd voor de overtreding daarvan, iets wat de voorstanders toch zouden moeten wenschen.

In het uiterste geval wordt de besmette bordeelbewoonster, als ze vreemdeling is en blijft weigeren den vraad" van den politiedokter op te volgen, over de grenzen gezet. De Politie meent dat de Vreemdelingenwet haar daartoe het recht geeft.

Luistert de prostituëe wèl naar de ernstige vermaning van den politiedokter en laat zij zich dus behandelen, dan heeft die behandeling plaats óf in het bordeel door den politiedokter, óf, als deze opname in het Ziekenhuis wenschelijk acht, in het gewone Ziekenhuis aan den Coolsingel, waar de prostituëes, meestal in een afzonderlijke zaal, door de gewone doctoren van het Ziekenhuis kosteloos verpleegd worden.

Zoodra ze schijnbaar genezen is, houdt het verbod van omgang weer op en wordt de koopwaar den mannen weer ten gebruike aangeboden en loopt ze daardoor kans onmiddellijk weer besmet te worden.

Sluiten