Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrije Openbare Prostitutie.

Tot deze categorie behooren al de prostituëes, die niet in •één der 5 erkende bordeelen wonen en toch als prostituëe bij de Politie zijn ingeschreven en die voor eigen rekening haar treurig bedrijf uitoefenen.

Verleden jaar stonden hier 10(3 bij de politie te boek. Er waren dus wel 5 maal zooveel prostituëes buiten de bordeelen, dan er in de bordeelen woonden. En wanneer we dan bedenken, dat de politie nog minder macht heeft over deze prostituëes dan over de bordeelbewoonsters, dan kunnen wij gerust, in verband met de mededeelingen uit het voorgaande hoofdstuk, de gevolgtrekking maken, dat het sanitair toezicht op de vrije openbare prostituëes vrij wel illusoir is en dat het dus feitelijk nadeelig werkt, omdat het de vrees voor besmetting vermindert die vele jonge mannen nog zou terughouden. Ook hier kweekt dus het sanitair toezicht een valsche gerustheid.

Treft men in de bordeelen meest vreemdelingen aan, de vrije prostituëes zijn voor 't meerendeel land- en stadgenooten. Ze wonen gewoonlijk op kamers, die ze in huur krijgen van personen, die met den aard van haar kostwinning zeer goed op de hoogte zijn, dus menschen van verdacht allooi.

Vele wonen ook op kamers boven de cafés of de bierhuizen, waar ze als kelnerinnen dienst doen en komen dus op die wijze schijnbaar ongezocht in aanraking met de jongelui die daar een glas bier komen drinken. Gewoonlijk hebben deze prostituëes al geruimen tijd voordat ze zich lieten inschrijven, een ontuchtig leven geleid en de aandacht der politie getrokken. Zoolang mogelijk hielden ze zich schuil en trachtten zi? het kwaad te verbergen.

Worden ze eindelijk door den nood gedwongen zich bij de politie aan te melden, óf omdat ze gesnapt werden, óf omdat ze zich ziek voelen en geneeskundige hulp noodig hebben, dan tracht de politie ook de?e vrouwen tot inkeer te brengen door haar te wijzen op het gevaarlijke en vernederende van haar bestaan. Daar echter de gemoedelijke woorden van een politiebeambte de oorzaken die haar tot prostitutie brachten, niet kunnen wegnemen en de nood haar ten slotte drong zic.li te

Sluiten