Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij. . .. Het eenige wat hij dus weer kon doen, was tegen den begrootingspost stemmen.

Toen de begrootings-discussies in 1895 plaats hadden, waren inmiddels Kralingen en Charlois met Rotterdam tot ééne "•emeente vereenigd, waardoor ook nieuw bloed in den Raad was gekomen en Dr. v. Staveren medestanders gekregen

Hoewel het standpunt van Burg. en Weth. in zake de keuring in het Centraal Verslag reeds van verschillende kanten was aangevallen, verklaarden Burg. en Weth. in hun Memorie van Antwoord toch, dat zij het doelloos achtten om na de discussiën, welke bij de vorige begrooting over dit onderwerp waren gevoerd en waarvan de uitslag geweest was, dat de bedoelde post door den Raad met algenieene stemmen op één na was gehandhaafd, andermaal hun standpunt in dezen te verdedigen.

Dr. v. Staveren en zijne medestanders dachten er gelukkig anders over en vonden het volstrekt niet doelloos de zaak opnieuw ter sprake te brengen.

Dr. v. Staveren wees in de eerste plaats weer op de informaliteit, wat de boeking van den post voor den politiedokter betreft, maar ook weer op het feit dat het «politietoezicht op de openbare huizen," het recht niet geeft de lichamen van de bewoonsters dier huizen te onderzoeken en dat de Burgemeester volstrekt geen recht heeft een vrouw, die weigert zich aan de keuring te onderwerpen, straf of boete op te leggen, en dat de voordeelige post van 7 a f 800 voor het Burgerlijk Armbestuur die voortkomt uit de «vrijwillige bijdragen" anders gezegd uit de boeten den prostituëes opgelegd, een ongeoorloofde post is.

De heer Voorhoeve viel toen het stelsel, door B. en W. verdedigd, voor 't eerst aan en wees er op, dat de keuring een aanranding der persoonlijke vrijheid is en bovendien niet noodi" uit sanitair oogpunt. Was keuring in het belang der maatschappij noodzakelijk, zei.le hij, dan zouden met alleen de vrouwen, maar ook de mannen die de bordeelen bezoeken, gekeurd 'moeten worden. De ervaring had echter reeds geleerd, dat sanitair toezicht in dezen niet noodzakelijk is.

Sluiten